این تحقیق با هدف ارزیابی شاخصهای بازده آبیاری نظیر بازده یکنواختی توزیع آب، بازده کاربرد آب، بازده کاربرد کمترین ربع، بازده پتانسیل کاربرد کمترین ربع، نسبت پایاب و بازده ذخیره و در نهایت تعیین عملکرد مدیریت مرسوم آبیاری سطحی در مزرع گندم و جو انجام شد تا بدین وسیله نقاط ضعف و قوت روشهای مرسوم آبیاری سطحی و بطور اخص آبیاری نواری در استان بررسی شود، برای اینکار 10 مزرعه با خصوصیات هندسی متفاوت در نقاط مختلف استان انتخاب شد و پس از اندازه گیری ویژگیهای هندسی نوارها و نیز خصوصیات فیزیکی خاک، مقادیر آب ورودی و خروجی از نوارها با پارشال فلوم اندازه گیری شد. سپس در حین آبیاری با شبکه بندی نوارها با میخهای چوبی روند زمانی پیشروی و پسروی آب در مزرعه ارزیابی گردید. با نمونه برداری در قبل و بعد از 24 تا 48 ساعت پس از آبیاری رطوبت ذخیره شده در خاک و وزن مخصوص ظاهری خاک تعیین شد. در نهایت بازده های خام موجود و تعیین شاخصهای بیان شده به ارزیابی عملکرد روشهای آبیاری مرسوم و تعیین نقاط ضعف و قوت آنها پرداخته که گزارش نهایی طرح در دست تهیه و بزودی منتشر می گردد.
کد نوشتار : 61862