در سال 79 بذور گیاهان آزمایشی گندم نان، گندم دوروم و جو مطابق الگوی پیشنهادی طرح با تیمارهای 1، 2، 4 و 8 عدد گال (با جمعیت متوسط هر عدد گال 18560 عدد پوره سن دوم) مایه زنی و در گلخانه کاشته شده است. دو هفته بعد از کاشت، آماربرداری از وضعیت رشدی گیاهان و ثبت علائم آلودگی شروع شده است. علائم آلودگی به نماتد بر روی ارقام گندم مهدوی- آزادی- باداروس و عمرابی مشاهده و جمعیت پوره سن دو بر روی یک برگ به ترتیب بین 550-50، 870-50، 850-50، 350-50 عدد شمارش گردید. بر روی ارقام آزادی و یاداروس گال تشکیل شده و متوسط پوره سن دو درون گالها به ترتیب بین 11000-1200 و 3100 عدد شمارش گردید.
کد نوشتار : 61910