این آزمایش به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف پتاسیم ومنیزیم بر عملکرد وکیفیت گندم آبی به صورت فاکتوریل با 4 سطح پتاسیم (0 ، 100، 200 و 400 کیلوگرم کلرور پتاسیم در هکتار) و در سه سطح منیزیم (0 ، 100 و 200 کیلوگرم سولفات منیزیم در هکتار) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در سال 79- 78 اجرا گردید. نتایج بدست آمده نشان دادکه حداکثر محصول از تیمار مصرف 200 کیلوگرم کلرور پتاسیم به همراه 100 کیلوگرم سولفات منیزیم در هکتار به طور میانگین به میزان 6650 کیلوگرم در هکتار حاصل گردید.
کد نوشتار : 68743