سفیدک پودری سطحی در ایران بعلت شرایط محیطی خسارت زیادی بوجود آورده است این بیماری نسبت به تغییرات درجه حرارت و رطوبت شدت و صفت نشان می دهد و سبب کاهش میزان قند ریشه میشود این بیماری در سال اول و اجرای آن در سه منطقه شمالی شامل قوچان، تیردان و خارج و ناحیه سردسیر مرکزی شامل مشهد، حومه، نیشابور و غربی شامل تربت جام، تایباد، نمونه برداری، انجام شد نمونه هایی از مرحله فرم مبنی و تشکیل کلسیترسیوم ملی اول ناحیه آبان جمع آوری گردید.
کد نوشتار : 61274