در این بررسی تعداد 79 لاین و رقم جو در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی و تعداد 30 لاین و رقم در آزمایش مقایسه عملکرد تکراردار در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در اراضی شور ایستگاههای فوق مورد کشت و ارزیابی قرار گرفت. بر اساس جمع بندی یادداشت برداری های طول دوره زراعی و با توجه به عملکرد تیمارها تعداد 9 شماره از آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی جهت شرکت در آزمایش تکراردار سال بعد انتخاب و برگزیده شدند. نتایج حاصل از عملکرد تیمارهای آزمایش تکراردار نیز منجر به انتخاب 9 شماره از آنها برای ادامه بررسی در سال بعد گردید.
کد نوشتار : 60817