این پژوهش با هدف تعیین و مقایسه مشخصات فردی ویژگیهای شغلی، مصرف مواد اعتیاد آور، سابقه مشکلات اداری و سوابق پزشکی در مبتلایان به سرطان مثانه انجام شده است. این پژوهش یک مطالعه علمی پس از وقوع و گذشته نگر است که بر روی 142 بیمار مبتلا به سرطان مثانه با 142 نفر شاهد بیمارستانی پس از همسانسازی مقایسه شدند. گروه مورد را مبتلایان به سرطان اولیه مثانه تشکیل داده اند که بر اساس نمونه گیری آسان از طریق پرونده های بیمارستانی سالهای گروه شاهد در میان بیماران غیر سرطانی و با روش نمونه گیری طبقه ای سیستماتیک انتخاب شدند. اطلاعات لازم از طریق مصاحبه و بررسی مدارک مستند توسط پرسشنامه جمع آوری گردیده و سپس با استفاده از روشهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
کد نوشتار : 60427