اعتیاد همواره یک از معضلات اجتماعی در همه جوامع و از جمله در کشور ما بوده است. یکی از مهمترین راههای جلوگیری از شیوع اعتیاد جلوگیری از تشکیل خانواده توسط افراد معتاد است. برای این مهم آزمایش اعتیاد جز آزمایشات اجباری قبل از ازدواج در استان اصفهان قرار گرفته است در این تحقیق هدف بررسی میزان تاثیر این آزمایشات در جلوگیری از تشکیل خانواده هایی است که سرپرست معتاد باشد. پژوهش مقطعی بر روی 242 نفر از زوجهایی از اردیبهشت تا آبانماه 1375 به مرکز تحقیقات تالاسمی اصفهان مراجعه و جواب ازمایش آنها مثبت ( مشکوک بمصرف مواد مخدر) گزارش شده انجام گرفته است . روش گردآوری داده ها مصاحبه و اسناد پزشکی و ابزار آن پرسشنامه بود اطلاعات مورد نظر پس از گردآوری تجزیه و تحلیل شد.
کد نوشتار : 60386