بمنظور تاثیر کم ابیاری روی عملکرد و صفات کمی و کیفی ارقام سیب زمینی مورن و کوزیما، با استفاده از طرح اسپلیت بلوک شامل درصدهای آب مورد نیاز (100%، 75% و 50%) بعنوان کرت اصلی و ارقام بعنوان کرت فرعی، سه تکرار در نظر گرفته شده است. میزان آب مورد نیاز براساس تبخیر از طشتک تبخیر کلاس ‏‎A‎‏ محاسبه و اعمال گردید. آب مصرفی، یکنواختی سیستم آبیاری، راندمان پخش آب، زمان سبز شدن، تعداد ساقه اصلی، پوشش گیاهی، غده زایی، زمان رسیدن بوته ها، عملکرد غده و ... در طرح اندازه گیری گردیده است. تجزیه و تحلیل نشان داده است که تاثیر تیمارهای کم آبیاری روی عملکرد محصول معنی دار بوده و تیمار تنش زارعین که بعدا به طرح اضافه گردید قابل رقابت با تیمار آبیاری کامل میباشد ولی در تیمارهای کم آبیاری عملکرد محصول کاهش سافته و در صورتیکه هدف صرفا تولید غده های بذری باشد می توان از تیمارهای کم آبیاری استفاده کرد. لذا در صورتیکه هدف سود حداکثر باشد تیمار تنش زارعین قابل توجیه می باشد.
کد نوشتار : 62163