نارنگی انشو که از سال 1347 بعنوان یک رقم زودرس و مقاوم در مقابل سرما در شمال معرفی گردید چون اکثر باغات روی پایه نارنج پیوند زده شده و این پایه حساس به بیماری ترستیزا است لذا در این طرح از پایه پونسیروس تریفولیاتا که مقاوم به این بیماری و همچنین مقاوم به سرما است انتخاب شده و با فواصل 8*2 و 8*3 و 8*4 و 8*5 و 8*6 و 6*6 (شاهد) کشت گردید این طرح بصورت بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار و 9 اصله درخت برای هر تیمار در هر تکرار به اجرا درآمد و هر ساله مقدار محصول برداشت و توزین می گردد و هر ساله تجزیه واریانس صورت پذیرفته و بعد از 5 سال بهترین فاصله کشت برای رقم نارنگی انشو روی پایه پونسیروس در شمال کشور معرفی می گردد و نسبت به شاهد مقایسه صورت می پذیرد.
کد نوشتار : 58377