این تحقیق به بررسی تاثیر کمی و کیفیگسترش شهری بر روی سفره زاهدان که تنها منبع تامین آب برای مصادف مختلف در شهر زاهدان است، می پردازد. این بررسی و تحقیق برا ساس کارهای صحرایی، آزمایشگاهی و جمع آوری اطلاعات موجود بنا شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تاثیر کمی گسترش شهری بر سفره زاهدان سبب شده است که سطح آب زیرزمینی در بعضی نقاط تا حدود 20 متر هم افت نموده و در نقاط دیگر حدود سه متر بالا بیاید. به علاوه گسترش شهری سبب شده است تا جهت جریان آب زیرزمینی منحرف شده و همچنین وسعت سفره کاهش پیدا نماید. تاثیر کیفی گسترش شهری باعث افزایش در مقدار نیترات تا حد 295 میلی گرم در لیتر، فسفر تا حدود 1/0 میلی گرم در لیتر و هدایت الکتریکی از 1000 به حدود 9000 میکرومهوس بر سانتی متر شده است. بررسی باکتریولوژیکی آب زیرزمینی سفره زاهدان نشان می دهد که 33 درصد نمونه های جمع اوری شده از نظر کلی فرم مجموعه مثبت و 11 درصد از نمونه ها دارای کلی فرم مدفوعی می باشند. آلودگی به کلی فرم با تغییر عمق سطح اب زیرزمینی، تغییر پیدا می کند. به طور کلی گسترش برنامه ریزی نشده شهری شرایط بسیار مشکلی را ایجاد نموده است.
کد نوشتار : 58273