بعضی گیاهان بومی و اندمیک کشور و نیز تعدادی گونه های وارداتی بخاطر دارا بودن الکالوئیدهای مختلف در امر پزشکی و طبابت دارای اهمیت ویژه ای می باشند. تعدادی از الکالوئیدها ادارای خواص ضد تومری ارزنده ای بوده و عده دیگری نیز در مداوای ناراحتی های آسم، تشنج، سیاه سرفه، صرع و سرگیجه، رماتیسم و ناراحتی های مفصلی، بیماریهای ریوی، قولنج های کبدی و کلیوی، نقرس، اسپاسم های مختلف و در بسیاری موارد دیگر، مورد استفاده قرار می گیرند. لذا جمع آوری، شناسائی و شناساندن گیاهان الکالودیددار همراه با تعیین نقاط پراکنش و مشخصات بوتانیکی آنها و نیز بررسی های آزمایشگاهی به منظور استخراج و تعیین نوع و مقدار الکالوئید آنها در فصول مختلف، می تواند منابع ارزنده ای در امر پزشکی، دارو سازی و طبابت در ایران باشد.
نمایه ها:
گونه | 
گیاه | 
کد نوشتار : 58639