در این تحقیق شاخصهای آزیشگاهی تومور در سرطان پستان و ارتباط آن با سایر عوامل موثر بر پیش آگهی در بیماران مراجعه کننده به مراکز سیدالشهدا در سال 1379 بررسی شده است. مطالعه مقطعی با روش نمونه گیری آسان روی 105 بیمار مبتلا سرطان پستان انجام شد. علاوه بر اطلاعات مورد نیاز، انجام آزمایشهای ‏‎Cathepsin-D,P53,PR,ER‎‏ و اندکس پرولیفراسیون ‏‎DNA‎‏ بر نمونه بافتی بیماران درخواست و سپس نتایج و ارتباط آنها با سایر فاکتورها بررسی گردید. داده ها با روش مشاهده و ابزار چک لیست گردآوری و تجزیه و تحلیل شد.
کد نوشتار : 60227