این بررسی تجربی با هدف بررسی مقایسه ای دو روش سخنرانی و جزوه بر میزان آگاهی دبیران دوره آموزش ضمن خدمت مرکز تربیت معلم قزوین از خودآزمایی پستان در نیمه اول سال 1376 انجام شد. در مجموع 40 نفر مورد بررسی قرار گرفتند که میانگین سنی آنها 2/35 سال بود در گروه سخنرانی میانگین آگاهی از خودآزمایی پستان قبل از آموزش 45/3 با انحراف معیار 33/3 و بعد از آموزش میانگین 60/16 با انحراف معیار 33/2 بوده است. در گروه جزوه میانگین آگاهی قبل از مطالعه جزوه 90/6 با انحراف معیار 67/3 و بعد از مطالعه جزوه میانگین 25/12 با انحراف معیار 49/3 بوده است.استفاده از آزمون ‏‎T‎‏ نشان داد که با 05/0 ‏‎p‎‏ و ‏‎T=3/84‎‏ اختلاف معنی داری بین میانگین ها وجود دارد بدین معنی که گروه سخنرانی بعد از آموزش آگاهی بیشتری کسب کرده اند، لذا یافته های پژوهشی نشان می دهد که در این تحقیق استفاده از سخنرانی در افزایش آگاهی دبیران از خودآزمایی پستان موثرتر از جزوه بوده است.
کد نوشتار : 60205