پروژه شامل تهیه کاتالیست فعال برای هم پلیمریزاسیون اتیلن و پروپیلن می باشد. سعی می گردد کاتالیست از نوع ‏‎Supported‎‏ با فعالیت بالا تهیه گردد. پلیمریزاسیون با استفاده از کاتالیست تهیه شده تحت شرایط متفاوت مطابق زیر اجرا می گردد: 1- بدست آوردن نسبت بهینه ‏‎AL/Ti‎‏ (ماده ‏‎Ti‎‏ بعنوان کاتالیست) نسبت به میزان پلیمر بدست آمده 2- مطالعه اثر غلظت ‏‎H2‎‏ بر پلیمریزاسیون 3- مطالعه اثر دما بر پلیمریزاسیون 4- مطالعه نسبتهای منومرها و حتی الامکان مطالعه اثر فشار بر رفتار پلیمریزاسیون کاتالیستی 5- اندازه گیری نسبت ‏‎Propylene‎‏/‏‎Ethylene‎‏ در پلیمرهای بدست آمده کاتالیستهای زیگلر ناتا در صنایع زیادی از جمله پتروشیمی اراک، بندر امام و تبریز مورد استفاده قرار می گیرند . لذا مطالعه و تحقیق روی آنها به منظور دستیابی به دانش فنی بیشتر و ساخت کاتالیست برتر از ضروریات مطالعات می باشد.
کد نوشتار : 60171