در این مطالعه تعداد 97 توده ‏‎F2‎‏ ، 119 توده ‏‎F3‎‏ 229 لاین ‏‎F5‎‏ و 124 لاین ‏‎F6‎‏ مورد ارزیابی قرار گرفتند و از بین آنها با توجه به معیارهای مورد نظر انتخاب بوته بعمل آمد. از بذور تک بوته های انتخابی پس از ارزیابی و سلکسیون مجدد در مجموع از توده ‏‎F2‎‏ تعداد 68 توده ‏‎F3‎‏ و از توده ‏‎F3‎‏ 45 توده ‏‎F4‎‏ به روش ‏‎Medified Bulk Pedigree‎‏ انتخاب گردید. از بین توده های ‏‎F5‎‏ و ‏‎F6‎‏ تعداد 154 لاین ‏‎F6-Fn‎‏ به روش پدیگری انتخاب و برای ادامه بررسی در سال آینده شماره گذاری گردید. همچنین 70 لاین که از توده ‏‎F6‎‏ به خلوص ژنتیکی رسیده بودند جهت شرکت در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی بدون تکرار سال آینده انتخاب شدند.
کد نوشتار : 60042