این طرح با هدف بررسی میزان موفقیت برنامه آموزش مکالمه فارسی در دوره مقدماتی سواد آموزان غیر فارسی زبان استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی، غربی و زنجان انجام شد تا به نیازهای فردی، اجتماعی، زبان شناختی و آموزش سواد آموزان غیر فارسی زبان پاسخ داده شود. طرح مذکور در دو مرحله اجرا شد و نتایجی مانند: افزایش تعداد قبولی گروه آزمایشی نسبت به گروه گواه به میزان 11% ،کاهش هزینه های سرانه سوادآموزی و ضرورت تدوین برنامه آموزش مکالمه فارسی و اعمال اصلاحات لازم به دست آمد. در حال حاضر این طرح به صورت برنامه آموزشی مکالمه فارسی طراحی شده و آماده اجرا است.
کد نوشتار : 71630