بررسی تبعات الحاق به سازمان تجارت جهانی، توسعه بانک آماری شاخصهای اقتصادی- اجتماعی بین المللی، اصلاح و تسهیل روشهای گمرکی، بررسی و تعیین مقررات حاکم در تجارت خدمات و ... هدفهای این طرح را تشکیل می دهد.
کد نوشتار : 70741