هدف این طرح جمع آوری اطلاعات مشابه در سه شهر عمده دیگر و مقایسه با نتایج بدست آمده از شهر شیراز بود. بودجه طرح از محل پروژه مشترک با صندوق جمعیت ملل متحد تامین گردید و اطلاعات لازم از طریق دادن پرسشنامه به 1500 دانش آموز دبیرستانی دختر و پسر هر یک از شهرهای زاهدان، اصفهان، و یزد جمع آوری شد. اطلاعات جمع آوری شده تجزیه و تحلیل شده و نتایج آن به صندوق جمعیت ملل متحد ارائه شد.
کد نوشتار : 70738