هدف این طرح جمع آوری اطلاعات درباره آرزوهای تحصیلی و شغلی و نیز برنامه های تشکیل خانواده (سن ازدواج، تعداد کودکان و غیره) گروهی از نوجوانان دختر و پسر ایرانی بود. یکی از اهداف این طرح پی بردن به تاثیر سیاستهای اخیر دولت درباره تنظیم خانواده و کنترل جمعیت بر روی نوجوانان کشور بود. اطلاعات لازم از طریق توزیع پرسشنامه بین حدود 3000 دانش آموز دبیرستانی شهر شیراز گرد آوری و با استفاده از روشهای آماری مختلف تجزیه و تحلیل و نتایج آن به صندوق جمعیت ملل متحد ارائه شد.
کد نوشتار : 70737