نمونه های کرم های مفتولی خسارت زا از مزارع مختلف منطقه اردبیل جمع آوری شد و در آزمایشگاه جهت شناسایی حشرات کامل مورد پرورش قرار گرفتند. از بین حشرات کامل حاصل در شناسایی اولیه بعمل آمده توسط مجری مسئول غالب نمونه ها تحت عنوان ‏‎Omophalus sp. (col.alleculidae)‎‏ تشخیص داده شدند که جهت تشخیص دقیق نام گونه به بخش رده بندی موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی ارسال گردیده که تا این تاریخ علی رغم پیگیری های بعمل آمده هیچ پاسخی در مورد تایید یاردتشخیص اولیه یا شناسایی گونه مربوطه دریافت نشده است و گونه غالب کرم های مفتولی نیز متعلق به جنس شناسایی شده بوده که از سوی مراجع ذیربط مورد شناسایی قرار نگرفته است. کرمهای مفتولی این جنس دارای سیکل زیستی بیش از یکسال میباشد زمستانگذارنی بصور لارو در اعماق مختلف خاک اعماق مختلف خاک مزارع بسته به شرایط اقلیمی سپری شده در بهار پس از مساعد شدن هوا لاروهای سن آخر تبدیل به شفیره شده و حشرات کامل در اواخر بهار نیمه دوم اردیبهشت تا نیمه دوم خرداد ظاهر شده و پس از تغذیه از گرده گلهای گرامینه در خاکهای با بافت نرم و دارای مواد آلی بصورت توده ای و شکل کوزه ای در سطح خاک تخم ریزی می کنند لاروهای حاصل در سنین اولیه از مواد آلی و بقایای گیاهی موجود در خاک حمله میکنند متوسط درصد خسارت کرمهای مفتولی در سال زراعی 80 بر روی غده های سیب زمینی در مزارع سیب زمینی منطقه بطور متوسط 02/15 درصد بر آورد شد که نسبت به سال گذشته حدود 10% کاهش نشان میداد.
کد نوشتار : 70734