رشد و نمو کودکان شامل یکسری تغییرات بسیار پیچیده است که این سری تغییرات تحت تاثیر وراثت محیط-تغذیه-تحرک و ورزش قرار دارند. سو تغذیه و تغذیه نامناسب نیز یکی از مسائل مهمی است که موجب ناهنجاری هایی در انسان می شود که می تواند زمینه های نامناسب در سلامت جسم، روان و رشد و نمو کودکان را حاصل کند برای پی بردن به وضعیت تغذیه کودکان جامعه اسفتده از شاخص های قد و وزن روزبروز اهمیت بیشتری پیدا می کند. در جامعه آماری دانش آموز مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه سیر تحقیقی در زمینه میزان سو تغذیه در آنها در سال جاری صورت گرفت که با اندازه گیری و ثبت شاخص های مهم تغذیه ای یعنی قد و وزن دانش آموز 600 پسر و 750 دختر در 36 دبستان، 20 مدرسه دختر و 16 مدرسه پسرانه و با استفاده از استانداردهای آنتروپومتریک و تجزیه و تحلیل توسط نرم افزارهای ‏‎EPI‎‏ و ‏‎SPSS‎‏. در مقایسه فراوانی سو تغذیه در پسران و دختران به میزان ناچیزی در دختران بیشتر از پسران است که این اختلاف قابل اغماض است. در این پایان نامه میزان سو تغذیه در مدارس ابتدایی (20 دبستان دخترانه و 16 دبستان پسرانه) شهر کرمانشاه بررسی شد. 1- میزان سو تغذیه در پسران 6 تا 11 ساله، 2- میزان سو تغذیه در دختران 6 تا 11 ساله، 3- مقایسه بین این دو گروه جنسی در سنین یاد شده انجام شد.
کد نوشتار : 56115