مطالعه حاضر جهت ارزشیابی برنامه کارآموزی بهداشت گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی دیگاه دانشجویان پزشکی - ورودی 70 وتعیین عوامل موثر بر نظر دانشجویان فوق درنتایج اطلاعات صورت گرفته است. مطالعه ا زنوع مطالعات ارزشیابی تحلیلی بوده و اطلاعات از طریق پرسشنامه کتبی جمع آوری شده است. یافته های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و نتایج نشان داد که برنامه کار آموزی بهداشت در بخش های زیر دارای نقاط ضعف و قوت می باشد . 1- قوت برنامه ( شاخص رضایت بال) عبارتند از : - نحوه اجرای برنامه : نظم وانضباط دراجرای برنامه تئوری ( ملاسهای درس) و سرویسهای رفت و آمد. -تناسب زمانی برنامه: کل دوره کار آموزیف فیلد روستایی - فیلد شهری و دروس تئوری - محتوای برنامه در فیلد شهری- آشنایی باواکسیناسیون - آشنایی با تنظیم خانواده آشنایی با فعالیت های مراقبت از مادران باردار و مجموع اجزائ برنامه . - محتوای برنامه دروس تئوری- بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده - واکسیناسیون کارت رشد - مراقبتهای اولیه بهداشتی و مجموع اجزائ دروس تئوری 2- ضعف برنامه عبارتند از : - محتوای برنامه دروس تئوری: سیستم جمع آوری اطلاعات - اهداف تشکیل کارگاه- بهداشت محیط - محتوای برنامه در فیلد شهری : شرکت در بازدیدهای بهداشت محیط به همراه کارشناس محتوای فیلد روستایی: استخراج آمار از دفاتر خانه بهداشت- آشنایی بادفاتر خانه بهداشت دهگردشی و مجموع اجزا فیلد روستایی
کد نوشتار : 51424