نتایج مقایسه هیرم‌کاری و خشکه‌کاری در سال زراعی 78-79 نشان داد که روش خشکه‌کاری در وضعیت بسیار مطلوبتری برخوردار است . علت امر بافت سنگین محل اجرای طرح می‌باشد که در زمان آبیاری قبل از کشت ، در سطح خاک سله ایجاد شده و باعث بدسبزی کاملا مشهودی شده است ، همچنین تراکم در واحد سطح 250 بهترین عملکرد را در خشکه‌کاری داشته است . از لحاظ نوع روش خاک‌ورزی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت .
کد نوشتار : 54337