این طرح بمنظور کسب اطلاعات از وضعیت موجود در توده‌های روز بلند پیاز و تعیین مرفوتیپ‌های برتر رقم محلی و سازگار هر استان و نیز بررسی وجود یا عدم همبستگی ساده و چند گانه بین صفات مورفوتیپ‌ها هر توده صورت گرفته است که بدین منظور در استان تهران از مناطق هشتگرد - شهر ری و ورامین تعداد نه مورفوتیپ شناسائی شد و از هر موفوتیپ حداقل 300 غده پیاز مورد نظر جمع‌آوری گردید. سپس پیازهای جمع‌آوری شده جهت بذرگیری وبررسی صفات کشت گردند برای پرهیز از اختلاط ژنتیکی بین مورفوتیپ‌ها قبل از عمل گرده افشانی از پوشش توری برای ایزولاسیون موفوتیپ‌ها استفاده گردید. در اواسط استان خراسان: تعداد 15 مورفوتیپ از توده محلی شربت حیدریه و قرمز نیشابور شناسائی و جمع‌آوری گردید و از موفوتیپ‌ها جمع‌آوری شده بذرگیری شد. استان آذربایجان شرقی: تعداد هشت موفوتیپ از پیازهای قرمز آذر شهر شناسائی و جمع‌آوری گردید و از موفوتیپ‌های جمع‌آوری شده بذرگیری بعمل آمد.
کد نوشتار : 55604