‏‎‎‏‏‎‎‏‏‎‎‏‏‎‎‏‏‎‎‏تحقیق حاضر با توجه به اهمیت اطلاعات اپیدمیولوژی که مورد نیاز هر سیستم بهداشتی درمانی جهت برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی عملکرد میباشد، با بهره گیری از اطلاعات طرح کشوری سلامت و بیماری دهان و دندان به بررسی وضعیت پریودنتال و نیازهای درمانی افراد گروه سنی 15 تا 19 ساله و ارتباط آن با عوامل مختلف در 13 استان کشور در سال 1379 پرداخته است. مجموعاً 1319 نفر در استانهای بوشهر، سمنان، کردستان، آذربایجان و .... به وسیله نمونه گیری تصادفی خوشه ای و با استفاده از شاخص ‏‎CPITN‎‏ و طبق آخرین توصیه ها و استانداردهای سازمان جهانی بهداشت معاینه شدند. روش تحقیق توصیفی و گذشته نگر و آزمونهای آماری به کار گرفته شده و آنالیز واریانس میباشد. نتایج نشان داد که افراد مورد مطالعه میزان نسبی سلامت لثه 5/14%، خونریزی متعاقب پروب کردن 4/33%، جرم دندانی 8/47%، پاکت کم عمق 9/3% و پاکت عمیق 5/0% می باشد. در بررسی های آماری بین وضعیت پریودنتال و عوامل زیر ارتباط معنی داری دیده شد: پلاک ایندکس، تعداد دفعات مسواک زدن، مراجعه به دندانپزشک، تحصیلات مادر، محل سکونت بر حسب شهر و روستا و .... نیاز به پروتز دندان و ‏‎DMF‎‏. بین وضعیت پریودنتال و عوامل زیر در گروه سنی مورد مطالعه از نظر آماری ارتباط معنی داری به دست نیامد: تحصیلات فرد، جنس، سن، ازدواج، سابقه تبخال، تنفس دهانی و....
کد نوشتار : 55212