وجود اطلاعات دقیق در هر سیستمی در پیشبرد برنامه‌ریزی، سازماندهی، اجرا، کنترل و ارزیابی طرح، فعالیت‌ها و پژوهش‌های موثر نقش موثر ایفا می‌نمایند. با توجه به ماهیت فعالیت‌های سازمانهای بهداشتی و درمانی اطلاعات مدارک پزشکی از دیدگاه پژوهشگران و محققین اهمیت بسزائی در امر نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده دارد. اطلاعات مدارک پزشکی برحسب مورد عبارتست از انعکاس فعالیت‌های بهداشتی و درمانی درخصوص بیماران سرپائی و بستری، این اطلاعات پس از جمع‌آوری و طبقه‌بندی می‌تواند به عنوان ابزاری جهت تغییر کمی و کیفی فعالیت‌های این موسسات بکار گرفته شود. چنانچه این اطلاعات به نحو مطلوب و دقیق جمع‌آوری، طبقه‌بندی، خلاصه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد وسیله حائز اهمیتی در دست پژوهشگران بهداشتی و درمانی برای یافتن راه‌حل‌های مشکلات احتمالی حال و آینده خواهد بود.
کد نوشتار : 55387