در این تحقیق شناسایی فرمهای رایج بیماری در مناطق آلوده کشور و تعیین دامنه میزبانی باکتری عامل، اقدام به اعمال روشهای مختلف کنترل تلفیقی بیماری شامل ریشه‌کنی کانونهای آلودگی، مبارزه شیمیایی، فیزیکی و بهداشتی خواهد شد و روشهای مورد عمل از نظر کارایی و میزان اثر در کنترل بیماری مقایسه می‌گردند.
کد نوشتار : 52681