در این طرح 300 ژنوتیپ از ارقام و لاین‌های امیدبخش داخلی و خارجی و 10 رقم تجاری جدید گندم در مراحل گیاهچه‌ای نسبت به نژادهای 134E150A+ ، 6(134)E1414A+ و در مرحله گیاه کامل در شرایط مزرعه‌ای و تحت سیستم Mist irrigation نسبت به نژاد 134E134A+ مورد ارزیابی مقاومت قرار گرفتند. در ارزیابی مقاومت گیاهچه‌ای از مقیاس صفر تا 9 و در ارزیابی مقاومت در مرحله گیاه کامل از تیپ و شدت آلودگی یادداشت‌برداری صورت گرفت . نتایج سه یادداشت‌برداری در شرایط مزرعه‌ای در محاسبه سطح زیرزمینی پیشرفت بیماری (AUDPC) و سطح نسبی زیرمنحنی پیشرفت بیماری rAUDPC استفاده گردید. گروه‌بندی مقاومت ژنوتیپ‌های مورد آزمایش براساس rAUDPC(70) و یادداشت‌برداری نهائی از تیپ و شدت آلودگی صورت گرفت .
کد نوشتار : 53203