نتایج عکس‌العمل مزرعه‌ای تعداد 69 رقم و لاین گندم که از نظر ژنوتیپ مقاومت جزء منابع ژنی شناخته شده هستند در سال اول اجرای طرح نشان داد که بیماری زنگ زرد گندم به دلیل شرایط نامناسب محیطی در اکثر نقاط کشور به نحو مطلوبی ظاهر نگردید.69 رقم و لاین مورد آزمایش در دو خطوط یک متری کشت گردید. در کرج ویرولانس روی ژن‌های YrA, Yr23, Yr22, Yr9, Yr7, Yr6, Yr2 مشاهده گردید. عکس‌العمل رقم Anza با ژن Yr18 (ژن مقاومت در مرحله گیاه کامل) 80MS-S با یادداشت‌برداری شد که نشان‌دهنده race-specific بودن این ژن می‌باشد. در این منطقه برای سایر ژن‌های مقاومت در مرحله گیاه کامل مشتمل بر Yr14, Yr13, Yr12, Yr11 هیچ گونه آلودگی دیده نشد. در استان مازندران آزمایش در مناطق قراخیل، بایع‌کلا، دشت ناز، فیروزکنده و سراج محله اجرا شده که به استثناء منطقه قراخیل در سایر مناطق وضعی استقرار بیماری مطلوب نبود. علیهذا در این منطقه (قراخیل) برای ژن‌های Yr23, Yr22, Yr9, Yr7, YrA, Yr6, Yr2 ویرولانس مشاهده شد. عکس‌العمل رقم Anza نیز در این منطقه 60MS-S ارزیابی گردید. در استان گلستان به استثناء آزمایش ایستگاه هاشم‌آباد در هیچ یک از مناطق دیگر بیماری حتی روی رقم حساس بولانی ظاهر نشد. در این منطقه فقط روی Yr9 ویرولانس مشاهده گردید.
کد نوشتار : 53206