در اردیبهشت ماه 1377 و در مرحله گلدهی ارقام و لاین‌های دریافتی از داخل و خارج کشور در خزانه قراخیل (ساری) در 5 نوبت با فاصله زماین یک هفته تلقیح مصنوعی گردیدند. پس از یک ماه براساس جدول ارزیابی سیمیت یادداشت برداری انجام گرفت . ارقام انتخابی سال 1376-77 خزانه‌های ساری و گرگان نیز به همین ترتیب تلقیح مصنوعی و یادداشت‌برداری گردید. از میان 3000 رقم خزانه ساری تعداد 83 لاین براساس مشاهده و علائم ظاهری بیماری فوزاریومی سنبله گندم انتخاب شدند. طی دومین مرحله انتخاب از میان ارقام برگزیده سال 1376-77 کاشته شده در عراقی محله و گرگان، 48 رقم از خزانه ساری انتخاب شدند.
کد نوشتار : 53576