از آنجائیکه با مکانیزه شدن حمل و نقل ارزش شتر به خاطر حمل بار بتدریج کاهش یافته لذا حفظ این دامها به عنوان منابع ژنتیکی ضروری است و در ضمن می‌توان با ایجاد درآمد بیشتر از طریق آمیخته‌گری این حیوان که از منابع خوراکی بسیار فقیر استفاده می‌کند بهره گرفت . از طرف دیگر شترهای دو کوهان در معرض خطر نابودی قرار دارند و جهت حفظ آنها لازمست که اقدامات اصولی صورت پذیرد لذا با ایجاد آمیخته‌گری بین شترها یک کوهان و دو کوهان می‌توان نسل این حیوان را حفظ نمود و از طریق دیگر باعث بالا رفتن درآمد شترداران خواهد بود.
کد نوشتار : 52355