طراحی و ایجاد یک سیستم اطلاعاتی رایانه‌ای بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده شناسانامه حوزه‌های آبخیز ایران با هدف مشخص کردن ایستگاههای دائمی و اولویتهای تحقیقی توجه به گستره بدون داده‌ها و لزوم سازماندهی آنها امری ضروری است . سیستم مورد نظر بصورت یک بانک اطلاعاتی برای کل کشور طراحی خواهد شد. به منظور شروع کار ابتدا فقط اطلاعات برای حوزه رود کل به عنوان پروژه نمونه مورد استفاده قرار خواهد گرفت . این سیستم شامل مراحل جمع‌آوری اطلاعات ، تعیین استراتژی، جستجوی داده‌ها، تعیین پارامترها، تعیین شکل مجموعه اطلاعات -نحوه تفسیر (نوع تفسیر) می‌باشد به زبان رایانه‌ای در آمده و سپس با راهنمای سیستم در قالب یک برنامه قابل اجرا توسط ویندوز ارائه می‌شود. به نحوی که ابتدا اقدام به ایجاد یک پایگه اطلاعاتی با توان ذخیره‌سازی داده‌ها شامل آمار و اطلاعات و نقشه‌ها شده بطوری که با استفاده از نرم‌افزار Orcle آمار و اطلاعات و نقشه‌های موجود به عنوان اطلاعات پایه سازماندهی می‌شود و با دسته‌بندی آنها داده و نقشه‌ها شناسایی می‌گردند. سپس از طریق شناخت روابط با ارتباطات بین داده‌ها و اطلاعات پایه برنامه فرموله شده و فضای جستجوی فراهم می‌آید به نحوی که سیستم قادر خواهد بود با لحاظ یا در نظر گرفتن پارمترهای مورد نظر برای یک ایستگاه تحقیقات و انجام پژوهش معین امکان‌پذیری انجام کار را مشخص و تعیین نمایند.
کد نوشتار : 52479