گیاهان زراعی جهت رشد و نمو خود نیاز به عناصر غذایی مختلف دارند. از این بین گیاهان بیشترین نیاز را به ازت ، پتاسیم و فسفر دارند. علی رغم نیاز گیاه به پتاسیم، کود پتاسیم در مزارع کشور مصرف نمی شود. اگر چه خاکهای کشور حاوی کانی‌هایی است که دارای پتاسیم می باشند ولی اکثر پتاسیم‌های موجود در خاک به صورت تثبیت شده وجود دارد و به کندی از کاین جدا شده و وارد محلول خاک می گردد. از طرف دیگر طی سالیان متمادی، گیاهان زراعی مقادیر معتنابهی از پتاسیم خاک از تخلیه کرده‌اند.و لذا کودهای پتاسیمی باید در برنامه زراعی قرار گیرد. قابلیت جذب پتاسیم بستگی به سه فاکتور کمیت ، شدت و ظرفیت بافری دارد. با استفاده از روابط کمیت به شدت می‌توان مقدار مصرف کودهای پتاسیمی را تعیین نمود. همچنین اطلاعات کمی در ارتباط با تاثیر کود پتاسیمی بر میزان پتاسیم محلول و قابل تبادل در خاک وجود دارد. زمانی که کودهای پتاسیمی به خاک افزوده می شوند، بخشی از آن در محلول خاک باقی می ماندو بخش دیگر جذب مکانهای تبادلی خاک و بخش دیگر به صورت غیرقابل تبادل در کانی‌هیا رسی تثبیت می گردند. توزیع پتاسیم افزوده شده بین این سه جزء بستگی به نوع خاک و مقدار پتاسیم مصرفی دارد. در این تحقیق از خاکهای عمده همدان نمونه‌برداری می شود و بعد از تعیین خواص فیزیکی و شیمیایی آنها روابط کمیت به شدت آنها اندازه‌گیری شده و با توجه به خصوصیات خاک میزان پتاسیم مصرفی آنها تعیین می‌گردد و با استفاده از محاسبات آماری روابط بین خصوصیات خاک با مقدار پتاسیم مصرفی و پتاسیم محلول و تبادلی تعیین می شود.
نمایه ها:
شدت | 
کمیت | 
ظرفیت | 
محلول | 
خاک | 
همدان | 
گیاه | 
کد نوشتار : 53536