در این تحقیق یک روش ساده، حساس ، و انتخابی جهت اندازه‌گیری مقادیر بسیار کم سولفیت ، فرمالدئید و استالدئید به روش سینتیکی اسپکتروفتومتری معرفی شده است . در روش اول جهت اندازه‌گیری سولفیت از واکنش افزایشی این یون با مالاشیت گرین استفاده شده است واکنش به طریق اسپکتروفتومتری با اندازه‌گیری میزان کاهش جذب در طول موج 613 نانومتر به روش زمان ثابت پیگیری شده است رسم تغییرات جذب بر حسب غلظت سولفیت نموداری به دست می‌دهد که در محدوده 2/5-0/15 میلی‌گرم بر لیتر سولفیت خطی است . حد تشخیص این روش 0/08 میلی‌گرم بر لیتر بوده و انحراف استاندارد برای سولفیت 0/0056 میلی‌گرم بر لیتر و انحراف استاندارد نسبی برای 10 اندازه‌گیری مکرر 1/74 درصد می‌باشد. اثر درجه حرارت ، غلظت مواد شرکت‌کننده در واکنش و قدرت یونی و PH بر روی سرعت واکنش به طور کامل بررسی شده و بهترین شرایط تعیین شده است اثر کاتیونها و انیونهای مختلف در اندازه‌گیری فوق نیز مورد مطالعه قرار گرفته است . این روش برای اندازه‌گیری سولفیت در یک نمونه آب‌لیمو بکار رفته است و می‌توان از آن برای اندازه‌گیری سولفیت در سایر نمونه‌های واقعی استفاده کرد.
کد نوشتار : 53283