این طرح در خصوص مدیریت بخش منابع طبیعی و چگونگی هدایت نظام پژوهشی در این بخش ایهام می‌شود. مدیرت نظام پژوهشی از طریق مونهای بیماشیی و کتابخانه‌ای و جمع‌آوری اطلاعات در خصوص مبالغه نظری و نیز ساختار، فرآیند، رنگیزی، فشارک روبه‌ی مکانیزم، تحقق‌یابی و موضوع‌یابی، مدیریت سفیدژیک اطلاع‌رسانس ، ارزشیابی عملکرد فردی و گروهی. مکانیزم سمت‌گذاری و اثربخشی و قوانین مدیریتی حاکم بر بخش تجزیه و تحلیل فراموش و پس الگوی مناسب ارائه فراموش فاز اول صریح و در بخش منابع طبیعی و انجام فراموشه.
کد نوشتار : 52446