تحقیق حاضر به دنبال اثربخشی دوره‌های علمی-کاربردی آموزش ضمن خدمت در مرکز آموزش امام خمینی است . تحقیق به روش پیمایشی و ابزارسنجی پرسشنامه است . انجام تحقیق، فنی تعیین اثربخشی دوره‌های مذکور، رابطه تعدادی از ویژگیهای سازمانی و تحققی فرائیدان با اثربخشی دوره‌ها را معین می‌کند و اطلاعات مفیدی در اختیار برنامه‌ریزان و جریان دوره‌های آموزش ضمن خدمت قرار می‌دهد.
کد نوشتار : 52444