هدف این تحقیق بررسی ویژگیهای تشخصیص در ابعاد درونگرایی و برونگرایی ورزشکاران شرکت‌کننده در اولین المپیاد فرهنگی ورزشی بانوان کشور بوده است . در این تحقیق حدوده 1700 نفز زن شرکت‌کننده از کلیه استانهای کشور در اولین المپیاد فرهنگی و ورزشی در 12 رشته ورزشی شرکت کرده‌اند که از این تعداد 206 هر متعلق به استان تهران بوده است . که در این تحقیق ویژگیهای شخصیتی ورزشکاران از دو بعد دورنگرایی و بردنگرایی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج در رشته‌های انفرادی گروهی و در استانهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفته است و نتیجه‌گیری به عمل آمده است .
کد نوشتار : 53892