بررسی ارزش افزوده راه‌آهن با هدف انتخاب بهترین روش براساس ویژگیهای تولید آمار در راه‌آهن، با توجه به شناخت کافی از روش سازمانها، انجام گرفت و نتیجه این بررسی، تعیین دقیق ارزش افزوده راه‌آهن برای تعیین شاخص‌های بهره‌وری در شرکت است .
کد نوشتار : 52946