در این طرح 217 رقمو لاین گندم دیم در مراحل گیاه کامل و گیاهچه‌ای نسبت به زنگ سیاه گندم مورد ارزیابی قرار گرفت نتایج حاصل از ارزیابی در مرحله گیاهچه‌ای در شرایط گلخانه‌ای نشان می‌دهد که در مقابل ایزوله 13 تعداد 52 لاین عکس‌العمل حساس ودر مقابل ایزوله 15 تعداد 61 لاین دارای واکنش حساس بودند و در شرایط مزرعه‌ای در ارومیه 31 لاین لرستان 231 لاین - گچساران 3 لاین و در اسلام نیز 3 لاین دارای واکنش حساس بودند.
کد نوشتار : 59665