این پژوهش به منظور تاثیر بهترین زمان قطع آخرین آبیاری و تاثیر آن روی کمیت و کیفیت چغندرقند با 5 تیمار قطع آبیاری از یک هفته صورت گرفت که نتایج این پژوهش بیانگر این قضیه می‌باشد که قطع آبیاری به مدت 3 یا 4 هفته نسبت به تاریخ برداشت در اواخر مهر ماه می‌تواند سبب بهبود کیفیت و افزایش درصد قند بدون کاهش در عملکرد ریشه گردد. در ضمن این قطع آبیاری علاوه بر تاثیرات مثبت آن کاهش 1 یا 2 دوره آبیاری را نیز به دنبال داشته است و از مصرف بی‌رویه آب کاسته می‌شود و مشکلات ناشی از صدمه به ریشه را نیز می‌توان با برداشت تک خیشه پشت تراکتوری برطرف نمود.
کد نوشتار : 50971