به منظور بررسی تاثیر عمق آب زیرزمینی بر عملکرد چغندرقند، آزمایشی در قالب طرح t تست در شش تکرار انجام میگردد. فاکتور مورد بررسی در این عمق آب زیرزمینی است که در سه سطح اعمال خواهد شد. D1: عمق آب زیرزمینی در عمق 40 سانتی‌متر، D2: عمق آب زیرزمینی در عمق 100 سانتی‌متر، D3: عمق آب زیرزمینی در عمق 160 سانتی‌متر، بعلت وسعت قابل توجه اراضی زهدار در دشت میاندوآب تصمیم گرفته شد که طرحی مبنی بر تاثیر عمق آب زیرزمینی بر عملکرد چغندرقند اجرا گردد. نتایج حاصل از این بررسی نشان خواهد داد که تا چه اندازه آب زیرزمینی بالا در عملکرد محصولات تاثیر منفی می‌تواند بجای بگذارد. لیکن از آنجائیکه بارندگی در طول سال 1377 در این دشت بصورت بی‌سابقه‌ای بمیزان خیلی ناچیزی انجام یافت ، لذا سطح آبهای زیرزمینی تا 2 متر پایین رفت ، این امر در طول چند صد سال گذشته بی‌سابقه بود، و اجرای طرح در صورت ریزش باران مطابق رول طبیعی منطقه از اواخر اسفند ماه سال 1378 عملی خواهد بود.
کد نوشتار : 51002