نتایج حاصل از اجرای طرح در سال زراعی 1376-77 دلالت بر این دارد که تیمار آبیاری تکمیلی در تجزیه واریانس عملکرد دانه و تعداد خوشه در گیاه تفاوت خیلی معنی‌دار مشاهده شده ولی در عملکرد کاه و تعداد دانه در خوشه تفاوت معنی‌دار مشاهده نگردید در مقایسه میانگین‌ها نیز بیشترین عملکرد دانه، کاو و تعداد خوشه در گیاه مربوط به سطح دو نوبت آبیاری تکمیلی با سیستم کلاسیک می‌باشد در مورد تیمار واریته نیز در جدول تجزیه واریانس عملکرد دانه، کاه و تعداد دانه در خوشه، تفاوت معنی‌دار مشاهده نشده و فقط در تعداد خوشه در گیاه تفاوت معنی‌دار دیده شد هم چنین در مقایسه میانگین‌های آنها مقدار عددی عملکرد دانه، کاه و تعداد خوشه در گیاه مربوط به واریته سبلان می‌باشد. در مورد اثر متقابل (VxS) در جدول تجزیه واریانس عملکرد دانه، کاه و تعداد دانه در خوشه تفاوت معنی‌دار مشاهده نشد ولی در تعداد خوشه در گیاه تفاوت خیلی معنی‌دار مشاهده گردید و در مقایسه میانگین‌ها بیشترین مقدار عملکرد دانه و کاه مربوط به تیمار S5 V2 (دو نوبت آبیاری تکمیلی با سیستم ویل‌مو به همراه کشت واریته سبلان) می‌باشد.
کد نوشتار : 63376