پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی بود که به منظور بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش ماماهای شاغل در زمینه بیماری ایدز انجام گرفت که 80 ماما در مقاطع مختلف تحصیلی در این پژوهش شرکت داشتند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای بود شامل سه بخش در بخش اول مشخصات دموگرافیک بخش دوم سوالات آگاهی و بخش سوم سوالات نگرش بود پژوهش در دو مرحله انجام گرفت یعنی پس از پر کردن پرسشنامه اول پوسترهای آموزش در قسمت‌های مربوطه نصب و چهار هفته بعد مجددا همان پرسشنامه توسط همان واحدها تکمیل گردید یافته‌های پژوهش در 36 جدول توزیع فراوانی و نسبی ارائه گردید. نتایج نشان داد که آموزش در افزایش آگاهی و تیزنگرش تاثیر داشته است .
نمایه ها:
آموزش | 
آگاهی | 
نگرش | 
ایدز | 
ماما | 
کد نوشتار : 50881