اصولا لیشمانیوز در جهان برخلاف سایر بیماریهای عفونی رو به افزایش است . این بیماری در اکثر نقاط ایران بصورت آندمیک در کانون‌های شهری و روستایی وجود دارد. در سالهای اخیر موارد زیادی از لیشمانیوز جلدی در شهرستان آران و بیدگل مشاهده می‌شود. به منظور روشن شدن وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری، این تحقیق در منطقه جنوب شرق آران و بیدگل در سال 1377 صورت پذیرفت .
کد نوشتار : 50381