نحوه نگرش دانش‌آموزان درباره موضوع درسی، رابطه مستقیم و معناداری با انگیزه و علاقه دانش‌آموزان به فراگیری موضوع درسی دارد. در این تحقیق نگرش دانش آموزان دوره راهنمایی به دورس علوم تجربی در مدارس همدان مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج این تحقیق بیانگر آن است که غالب دانش‌آموزان در حد زیاد و خیلی زیاد به دروس علوم تجربی علاقمند می‌باشند. از سوئی، تدریس خوب و تنوع مطالب از جمله عللی است که دانش‌آموزان در خصوص علت علاقه خود به درس علوم تجربی عنوان کرده‌اند و تنها درصد کمی از دانش‌آموزان سادگی درس را علت علاقه خود بیان نموده‌اند. از میان دانش‌آموزان درصد بسیار کمی رد درس علوم حداقل یک بار تجدید شده‌اند که از این میان سهم پسران 19/8 درصد و دختران 8درصد بوده است . غالب دانش‌آموزان اظهار علاقه درحد زیاد و خیلی زیاد به معلم درس علوم تجربی خود اعلام کرده‌اند و غالبا دوست داشته‌اند که در آینده معلم علوم دوره راهنمایی شوند. دانش‌آموزان اغلب به بخشهایی از علوم که درباره موجودات زنده و زمین‌شناسی بحث می‌کند تمایل بیشتری دارند و پرسشهای آخر هر فصل کتاب از نظر اغلب دانش‌آموزان نه سخت و نه آسان می‌باشد. درصد قابل توجهی از دانش‌آموزان اعلام نموده‌اند که در تدریس درس علوم تجربی از وسایل کمک آموزشی مانند پوستر، اسلاید و فیلم استفاده نمی‌شود.
کد نوشتار : 51414