کتاب درسی ایران که بطور وسیع مورد استفاده دانش‌آموزان قرار می‌گیرند از نظر توجه به تربیت بدنی بوط خاص مورد بررسی قرار نگرفته است . در یک بررسی مقدماتی Pilot روی کتب کلاس اول ابتدایی ایران این مورد، مورد بررسی قرار گرفت که اصل مقاله در همایش علمی کاربردی بهبود کیفیت آموزش عمومی که از طرف وزارت آموزش و پرورش و سازمان جهانی یونسکو در تاریخ 74/9/4 لغایت 74/9/6 در تهران برگزار گردیده مورد تایید قرار گرفت . روش جستجو مطالعه سطر به سطر کتابها و شمارش واژه‌ها، تصاویر و مفاهیم بازیهای حرکتی مطابق تعاریف عملیاتی بود که در جداول قرار گرفت و رد پایان تجزیه و تحلیل توسط روشهای آماری توصیفی و نیز X2 تحقق یافت .
کد نوشتار : 52174