در هر کشوری بیابانی شدن عارضه‌ای است که در اثر استفاده ناصحیح از اراضی و از بین رفتن خاک بوجود می‌آید. اگر پس از مطالعه آب و خاک و فاکتورهای دیگر توصیه کاربرد اراضی انجام شود و بعلاوه در این کار بهره‌برداری صورت گیرد معضل بیابانی شدن را نخواهیم داشت . از جمله کاربریهایی که می‌توانند در بیابانی شدن نقش داشته باشد کشاورزی می‌باشد که اگر به طور اصولی و منطقی انجام شود مشکلی در پیش انجام نشوند نه تنها کشاورزی فایده نخواهد داشت بلکه این استفاده مضرت هم خواهد بود و خاک را از حیز انتفاع انداخته و پدیده بیابانی شدن را بهمراه خواهد داشت که در این طرح مناطق تحت استفاده فعلی کشاورزی مقایسه شده تا بتوان از روی مقایسه به علل نقش کشاورزی در بیابانی شدن پی برد.
نمایه ها:
خاک | 
تخریب | 
کد نوشتار : 48468