تهیه و تدوین مدارک فنی و مربوط به سم‌پاش الکترواستاتیکی و نهایتاساخت دستگاه سمپاش الکترواستاتیکی که با باردار نمودن ذرات مایع سم باعث انحراف پیدا کردن آن به طرف گیاه شده و حجم سم مصرفی را 8-14 برابر پایین و ریزش سم را بر روی زمین زراعی 5درصد کاهش می‌دهد.
کد نوشتار : 48275