کشت مزارع آزمایشی در محل اراضی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و همچنین منطقه ویلکیج (کانون مهم آلودگی منطقه) انجام گردیده ولی به دلیل عدم فراهم شدن شرایط محیطی مناسب جهت شیوع بیماری امکان اجرای طرح مقدور نشد.
کد نوشتار : 59589