استفاده از مواد غیرشیمیایی در امر مبارزه با آفات و امراض گیاهی از قدیم‌الایام مورد توجه کشاورزان بوده است امروزه که با استفاده از مواد شیمیایی نه تنها مشکلات حل نشده بلکه باعث طغیان آفات و توسعه و اشاعه بیشتر بیماریهای گیاهی شده است انقوزه ماده‌ایست که گیاه کما استخراج میشود و از قدیم‌الایام و حتی امروزه در بعضی از روستاها، کشاورزان در موقع آبیاری در مدخل ورودی مزرعه قرار می‌دهند. صمغ گیاه کما در منطقه جنوب خراسان جمع‌آوری و با همکاری آزمایشگاه آفت‌کشهای موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی عصاره آن تهیه شد. عصاره حاصله بر علیه شته سبز به میزان 300 سی‌سی در یک لیتر استفاده شد که کارآئی بسیار مطلوبی داشت .، از این عصاره بر علیه عسلک پنبه استفاده شد که اثر آن بر روی پوره‌های این آفت رضایت‌بخش بوده و همچنین اثر آن بر روی شته مومی سیب مورد بررسی قرار گرفت که موثر بود. اثر عصاره آنقوزه در کنترل بیماریهای قارچی فوزاریوم-ورتیسیلیوم، رایزوکتونیا بررسی انجام شد که نتیجه: آن منفی بود.
کد نوشتار : 48661